23 Φεβρουαρίου 202123 Φεβρουαρίου 2021

img

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 15 ΠΕ Διοικητικών με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα απασχοληθούν καταρχήν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΔΥ. Ωστόσο ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν ο ΕΟΔΥ δύναται κατά την ελεύθερη αυτού κρίση και αξιολογώντας τις επιμέρους συνθήκες να τους αποστείλει οπουδήποτε κρίνεται αναγκαίο εντός της Ελληνικής Επικράτειας ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

ΠΕ Διοικητικού


Α.1. 1 Υποχρεωτικά Προσόντα:


α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.


β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ