11 Ιανουαρίου 202111 Ιανουαρίου 2021

img

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ


ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ -ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων χρονικής διαρκείας από την ημερομηνία πρόσληψης και έως 05/07/2021, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται,στον πίνακα Α ,προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID-19.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά στην


ακόλουθη διεύθυνση: aliaskou@mandras-eidyllias.gr

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να


εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα


γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από


την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του


δημοτικού καταστήματος που είναι η 12/1/2021 . Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την


παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας Δευτέρα 18/1/2021 που είναι η καταληκτική


ημερομηνία υποβολής αίτησης.

Τα όποια ερωτήματα αφορούν τη συγκεκριμένη ανακοίνωση θα απαντώνται μόνο


τηλεφωνικά (τηλ. επικοινωνίας 2132014926 &2132014961)

Προκήρυξη