Εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ύψους διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα έξι


χιλιάδων πεντακοσίων επτά ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (250.416.507,37 €) από τον Ε.Φ. 1033-501-


0000000, ΑΛΕ 2310989899 οικ. έτους 2021, για 505.866 πληρωμές δικαιούχων, που αφορούν σε:

α) Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τους μήνες Δεκέμβριο 2020, Ιανουάριο 2021 και


Φεβρουάριο 2021 προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων


πενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων δέκα επτά ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (857.217,37 €) για


συνολικά δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε (2.175) πληρωμές.

β) Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Μάρτιο 2021 προκειμένου για την


πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους διακοσίων σαράντα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων


πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ (249.559.290,00 €) για συνολικά πεντακόσιες τρεις


χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα μία (503.691) πληρωμές.

Valeur πίστωσης: 09/04/2021, στους δικαιούχους: 09/04/2021.

Διαβάστε επίσης »