διώρυγα

Κατολισθήσεις στον Ισθμό της Κορίνθου: Οι προτεραιότητες του καθ. Ευθύμη Λέκκα για τη διώρυγα

0 Σχόλια

Αναμενόμενο θεωρεί το φαινόμενο της νέας κατολίσθησης στον Ισθμό της Κορίνθου ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας. “Ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα, τα φαινόμενα αυτά εκδηλώνονται συχνότερα, λόγω της κακοκαιρίας” δήλωσε ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας. Προτάσεις έχουν γίνει ήδη από το Δεκέμβριο του 2020 από την πλευρά του Πανεπιστημίου Αθηνών για την προστασία της διώρυγας, τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας, αλλά και την αξιοποίηση και ανάπτυξη της ιδιαίτερου ενδιαφέροντος περιοχής της διώρυγας. Συγκεκριμένα προτάθηκαν: Α. Βραχυπρόθεσµες ενέργειες • Άμεσα έργα απομάκρυνσης επικρεμάμενων και ασταθών όγκων • Φωτογραφική τεκμηρίωση αστοχιών στις πλευρές και τις βάσεις των πρανών. • Ταχεία αναγνώριση ασυνεχειών στα πρανή της διώρυγας, µε χρήση UΑV / Lidar. • Επισήμανση – οριοθέτηση τεµαχών για δυνητική κατάπτωση. • Συγκέντρωση και αξιολόγηση υφιστάμενων τοπογραφικών, γεωλογικών, γεωτεχνικών, υδρογεωλογικών, σεισμολογικών μελετών. • Αξιολόγηση και επιλογή στοιχείων που κρίνονται σοβαρά, και χρήζουν άμεσες παρεμβάσεις • Περίφραξη κατά μήκος της διώρυγας. Β. Μεσοπρόθεσµες ενέργειες • Δημιουργία βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων µε πλήρη στοιχεία εκπονηθεισών μελετών και δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών. • Τεκτονική – γεωλογική – γεωτεχνική έρευνα και χαρτογράφηση. • Έρευνα, σεισμικότητας και σεισμικής επικινδυνότητας, γεωλογικής δομής και γεωδυναμικής εξέλιξης, και υδρομετεωρολογικών συνθηκών. • Καταγραφή και αποτύπωση στάθμης υπογείων υδάτων, επιφανειακά δίκτυα απορροής. • Παρακολούθηση της εξέλιξης του μετώπου πρανών, συγκριτική αξιολόγηση δεδομένων από υφιστάμενες αποτυπώσεις µε νέες καταγραφές. • Λεπτομερής αποτύπωση πρανών…

Διαβάστε το »