Σε 10 ουσιαστικές αλλαγές στο μέτωπο της φορολογίας, των φορολογικών υποχρεώσεων και ρυθμίσεων αλλά και ενισχύσεων προχώρησε η κυβέρνηση με τον νόμο 4797/2021 που ήδη δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Συγκεκριμένα:

1 Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος και για το φορολογικό έτος 2020 οι αγρότες κανονικού καθεστώτος, καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων.

Παρατείνεται ο χρόνος αναστολής έως και τις 31-12-2021 (λήγει στις 30-6-2021) της υποχρέωσης καταβολής στο ελληνικό Δημόσιο ποσοστού 5% των νοσηλίων που εισπράττουν όλες οι ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης.

3 Ορίζεται, έως και τις 31-12-2021, ο συντελεστής ΦΠΑ σε ποσοστό 6% στα είδη αιμοκάθαρσης.

4 Θεσπίζεται η δυνατότητα χορήγησης ενίσχυσης, ως μέτρου στήριξης με τη μορφή «αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού», σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού.

5 Υποβάλλονται εμπρόθεσμα, μέχρι τις 27-8-2021, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων των οποίων το φορολογικό έτος λήγει στις 31.12.2020, καθώς επίσης και των φυσικών προσώπων. Η καταβολή του φόρου πραγματοποιείται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Αυγούστου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι επόμενων μηνών. Τα φυσικά πρόσωπα εφόσον υποβάλουν δήλωση έως 28/7 και εξοφλήσουν έως τέλος Ιουλίου, έχουν έκπτωση στον φόρο 3%.

6 Δεν συνυπολογίζονται, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, στο συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, στην περίπτωση που μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έχει κοινοποιηθεί στον μισθωτή εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης λόγω μη καταβολής του μισθώματος ή εξώδικη όχληση για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων.

7 Τεκμήρια: Εισάγεται ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2020ως προς τον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων, των οποίων τα εισοδήματα επλήγησαν εντός του 2020 από την πανδημία του COVID-19.

8 Καθορίζεται ειδική κατηγορία εισοδημάτων με έκτακτο χαρακτήρα (π.χ. περιπτώσεις έκτακτων αποζημιώσεων, αμοιβών, επιχορηγήσεων και οικονομικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19) για το φορολογικό έτος 2020 και εφεξής, τα οποία δεν συνυπολογίζονται στο πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία – συντάξεις, από το οποίο προκύπτει η βάση υπολογισμού για το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

9 Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος και για τον μήνα Απρίλιο του 2021 οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λόγω κορωνοϊού.

10 Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα: Προβλέπεται και για το έτος 2021 (ίσχυε ήδη για τα έτη 2018 – 2020) η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα άρσης ακινησίας οχημάτων, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης με μερική καταβολή των τελών κυκλοφορίας, κατά τα οριζόμενα ποσοστά τελών σε αναλογία με τους μήνες για τους οποίους γίνεται η άρση ακινησίας, αντί της καταβολής του συνόλου των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που κατά κανόνα ισχύει.

Μόνιμες ελαφρύνσεις με συνταγή Πισσαρίδη

Όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΜΠΑΜ» που κυκλοφορεί

Ακολουθήστε μας στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις.

Διαβάστε επίσης »