23 Φεβρουαρίου 202123 Φεβρουαρίου 2021

img

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΜE 1/2021


για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ


To ΝΠΔΔ « ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

Ανακοινώνει


Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ